Om naprapati

Om naprapati

Naprapatisk manuell terapi – minskar smärta och återskapar funktion

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt
funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder
och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög
kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk
och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati. En naprapat arbetar främst
med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker.
Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med
mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

De manuella behandlingsteknikerna kombineras vid behov med till exempel elektroterapi
som TENS och stötvågsbehandling. Många naprapater använder även akupunktur som ett
komplement. För att nå ett varaktigt resultat är naprapaten noga med att motivera patienten
att själv vara delaktig i rehabiliteringen och behandlingen följs vanligen upp med individuella
träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Naprapatens breda kompetens inom rörelse- och stödjeorgan gör att arbetsområdet för
en naprapat också är brett. De flesta naprapater driver egna kliniker men många är också
anställda eller har uppdrag på företag eller inom idrottsrörelsen i föreningar och förbund.
Vissa naprapater har avtal med landsting även om antalet vårdavtal ännu inte är så många.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt
funktion i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem
inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som en följd av nedsatt den nedsatta funktionen.
Utöver att behandla nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar behandlar en naprapat
även besvär från alla kroppens övriga leder samt specifika smärttillstånd och diagnoser som
till exempel spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge, olika muskelbristningar, ischias,
löpar- och hopparknä och benhinneproblematik.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett
upplagd undersökning med efterföljande specifik och adekvat behandling, ger en
effektiv smärtlindring för patienten. Utöver vinsten för patienten möjliggörs genom
naprapatbehandlingen även en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i
sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Först ta bort smärtan. Sedan se till att den inte kommer tillbaka.

Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återvinna kroppens naturliga funktion.
Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel
muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Den analysen leder vanligen till individuellt
anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall även specifika
arbetsplatsanalyser.

I rehabiliteringen involveras patienten själv på ett tydligt sätt vilket är en förutsättning
för långsiktiga resultat. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt
behandlingssystem där man noggrant utreder patientens besvär och därefter behandlar i
syfte att minska smärtan och återställa funktionen för att slutligen se till att tillsammans med
patienten förebygga framtida besvär.

Våra patienter kommer från Umeå, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling, Hörnefors, Örnsköldsvik.